Spoločnosť Elitunion, s.r.o.

so sídlom: Werferova 3782/6, 040 11 Košice – mestská časť Západ,

zapísaná v
obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 56653/V, s číslom

IČO: 55410723, DIČ: 2121977066

(ďalej len “predajca”), ponúka nákup odevného tovaru vrátane
doplnkov a príslušenstva a fanúšikovské predmety prostredníctvom webovej stránky https://eshop.adset.sk.
(ďalej len “internetový obchod” alebo “webová stránka”).

 1. Týmito obchodnými podmienkami (ďalej len “obchodné podmienky”) sa riadi nákup a predaj tovaru
  prostredníctvom obchodu a upravujú sa vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou
  osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci”) prostredníctvom webového rozhrania
  umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese .https://eshop.adset.sk.
 2. Obchodné podmienky sú prístupné na webovej stránke, kde si kupujúci môže prečítať a stiahnuť ich
  aktuálnu verziu.
 3. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim vyslovene neupravené týmito všeobecnými obchodnými
  podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami ● zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
  v platnom znení ● zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č.
  128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov ● zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení
  neskorších predpisov ● zákona č. 102/2014 Z.z,. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
  poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
  prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov .

II.OBJEDNÁVKA

 1. Predávajúci uzatvára zmluvu resp. zmluvy (ďalej len “zmluva”) s kupujúcim prostredníctvom
  objednávky kupujúceho na webovej stránke.
 2. Objednávky sú prijímané počas pracovných dní od 9:00 do 17:00 hod. Objednávky podané mimo
  pracovných dní (v dňoch pracovného voľna) spracuje predávajúci v prvý pracovný deň nasledujúci po
  dňoch pracovného voľna, v ktorom bola objednávka zadaná.
 3. Predmetom objednávky je tovar vybraný kupujúcim z dostupnej ponuky obchodu. Kupujúci môže
  zadať objednávku bez registrácie vlastného používateľského účtu (tzv. nákup bez registrácie).
 4. Umiestenie ponúkaného tovaru predávajúcim na webové stránky nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy (ponukou) a preto všetka prezentácia tovaru umiestená na webových stránkach je len informatívneho charakteru a má povahu výzvy na zasielanie ponuky. Predávajúci nie je povinný uzatvoriť zmluvu ohľadne tovaru objednaného kupujúcim.
 5. Pri nákupe prostredníctvom webovej stránky kupujúci vyberá tovar z ponuky kliknutím na pole “Pridať do košíka” u jednotlivých položiek tovaru. Po ukončení výberu tovaru a kliknutí na pole “Košík”, sa zobrazí zoznam všetkých vybraných položiek tovaru a pole “Skontrolovať a objednať”. Po kliknutí nasleduje proces objednávky v 3 krokoch (ďalej len “objednávkový formulár”):
  (i) V 1. kroku kupujúci vyplní kontaktné a fakturačné údaje nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy a
  vystavenie faktúry. Kupujúci rozumie, že označením políčka “Súhlasím s obchodnými podmienkami”,
  ktorá je súčasťou objednávky, potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami podrobne zoznámil s
  dostatočným časovým predstihom pred vykonaním objednávky, a že im v plnom rozsahu a bez výhrad rozumie a súhlasí s nimi. Ak kupujúci nesúhlasí so znením obchodných podmienok, príslušnú
  objednávku nemôže vykonať.
  (ii) V 2. kroku objednávky zvolí kupujúci druh platby a spôsob doručenia. Zobrazí sa obsah nákupného košíka, rekapitulácia objednávky obsahujúca celkovú sumu, fakturačné a kontaktné údaje a vybraný druh platby a spôsob dopravy. Kliknutím na pole ” Objednať s povinnosťou platby” je objednávka dokončená a odoslaná predávajúcemu.
  (iii) V 3. kroku sa zobrazí potvrdenie objednávky s jej číslom.
 6. Do okamihu kliknutia na pole “Objednať s povinnosťou platby” má kupujúci možnosť meniť predmet objednávky čo do jednotlivých položiek tovaru a upravovať svoje fakturačné a kontaktné údaje, druh platby a spôsob dopravy. Po obdržaní objednávky zašle predávajúci e-mailom kupujúcemu rekapituláciu objednávky obsahujúcu číslo objednávky, zoznam objednaného tovaru, celkovú sumu objednaného tovaru, vybraný druh platby a spôsob dodania tovaru ako aj kontaktné údaje kupujúceho a súčasne text týchto obchodných podmienok. Zmluva je uzatvorená okamihom doručenia tejto e[1]mailovej správy kupujúcemu. Kupujúci obdrží faktúru o nákupe tovaru vo formáte PDF alebo v inom vhodnom formáte na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri nákupe.
 7. Uzatvorením zmluvy sa tieto obchodné podmienky stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
 8. Zmluva je uzatváraná prostredníctvom webových stránok, teda s použitím prostriedkov komunikácie
  na diaľku – trovy na prostriedky komunikácie na diaľku sa neodlišujú od základnej sadzby, pričom tieto náklady si hradí kupujúci sám (v prípade internetového pripojenia podľa podmienok poskytovateľa pripojenia, predávajúci si v tejto súvislosti neúčtuje žiadne ďalšie poplatky). Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraniu zmluvy.
 9. Predávajúci nie je povinný spracovať objednávku najmä v prípade, že:
  (i) kupujúci uviedol nesprávne alebo neúplné údaje alebo tieto údaje nedoplnil do 5 dní po tom, keď bol vyzvaný predávajúcim k oprave údajov,
  (ii) transakciu v systéme elektronických platieb CardPay sa nepodarilo autorizovať.
  (iii) kupujúci dostane výzvu na dokončenie platby po 3 dňoch. Po uplynutí nasledujúcich 2
  (pracovných) dní dochádza k stornovaniu objednávky.
 10. V prípade, že sa tovar v čase do spracovania objednávky (odoslanie tovaru kupujúcemu) stane
  nedostupným, má predávajúci možnosť od zmluvy odstúpiť (objednávku zrušiť / stornovať) bez udania dôvodu. O zrušení objednávky predávajúci okamžite informuje kupujúceho e-mailom.
 11. Fotografie, grafická prezentácia ponúkaného tovaru, firemné logá alebo logá výrobkov, slúžia
  výhradne na prezentáciu prevádzky obchodu. Sú chránené autorským právom a kupujúci nie je
  oprávnený s týmito prvkami akýmkoľvek spôsobom ďalej manipulovať.

III. DODANIE TOVARU

 1. Termín odoslania tovaru, uvedený v rekapitulácii objednávky predstavuje predpokladaný termín pre
  odoslanie tovaru predávajúcim – najdlhšie do 7 pracovných dní. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť termín dodania a informuje kupujúceho o tejto zmene v pôvodnej lehote na doručenie tovaru.
 2. Tovar je dodávaný na adresu kupujúceho na území Slovenskej republiky prostredníctvom
  poskytovateľa kuriérskych služieb. Ak kupujúci vykoná
  objednávku do 12:00 hod. v daný pracovný deň, predávajúci odošle objednaný tovar v lehote 72 hodín od prijatia objednávky (a od pripísania platby na bankový účet predávajúceho pri úhrade cez
  platobnú bránu, alebo pri uskutočnení bankového prevodu, ak bola takýmto spôsobom platba kupujúcim zvolená). Pri tomto spôsobe platby môže predávajúci odložiť odoslanie tovaru kupujúcemu až do chvíle pripísania kúpnej sumy na bankový účet predávajúceho.
 3. Ak je predávajúci podľa zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je
  kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní v tomto mieste. V prípade, že je z dôvodov na strane
  kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane lebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

IV. CENY A SPÔSOB PLATBY

 1. Ceny tovaru sú uvádzané v eurách (EUR) vrátane všetkých súvisiacich daní a poplatkov.
 2. Kupujúci má možnosť výberu medzi nasledujúcimi spôsobmi platby:
  (i) platobnou kartou,
  (ii) bankovým prevodom.
 3. V prípade, že predávajúci nedostane platbu na účet v lehote stanovenej v bode II. 9. od prijatia
  objednávky, dochádza automaticky k jej stornovaniu. Objednávka Kupujúceho sa spracuje ihneď po
  pripísaní kúpnej sumy za tovar na účet predávajúceho.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru v obchode, zavádzať nový tovar do predaja,
  vyhlasovať a odvolávať zľavové akcie alebo tieto akcie zmeniť, pričom takými zmenami nie sú
  dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce už z odoslanej objednávky či uzatvorenej zmluvy.

V. ZÁRUKA, REKLAMÁCIA A VRÁTENIE TOVARU, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach
  nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu
  cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 2. Reklamovaný tovar zašle kupujúci spoločne s písomným popisom závady alebo reklamačným
  formulárom dostupným na stiahnutie na webovej stránke a dokladom o kúpe v obchode, na adresu:
  Elitunion, s.r.o., Werferova 3782/6, 040 11 Košice – mestská časť Západ, s touto poznámkou na obale zásielky: „Reklamácia tovaru”. Predávajúci potvrdí e-mailom prijatie reklamácie.
 3. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania,
  prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 4. Ak má vec vady, môže kupujúci požadovať dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k
  povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len
  výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady
  neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
 5. Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci i právo od zmluvy odstúpiť.
 6. Ak neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezabezpečí nápravu v primeranej dobe alebo v prípade, že by zjednanie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti.
 7. V prípade, že reklamácia nebude vybavená kladne, tovar bude odoslaný späť kupujúcemu spoločne
  s odôvodnením, prečo bola reklamácia zamietnutá.
 8. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov (§ 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov), má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie nepoužitého, nepoškodeného tovaru bez uvedenia dôvodov v lehote 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy, resp. formulár pre vrátenie tovaru, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok, kupujúci zašle spoločne s predmetným tovarom na adresu: Elitunion, s.r.o., Werferova 3782/6, 040 11 Košice – mestská časť Západ. Kupujúci znáša náklady na prepravu a riziko nebezpečenstva škody vzniknutej na tovare počas prepravy tovaru späť predávajúcemu. Predajná hodnota tovaru je v prípade takéhoto odstúpenia od zmluvy vrátená kupujúcemu najneskôr do 14 pracovných dní (od prevzatia) na uvedené číslo bankového účtu kupujúceho. Rovnakým spôsobom bude kupujúcemu vrátená cena tovaru v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu zmluvy a kupujúci cenu uhradil vopred.
 9. Predávajúci je povinný kupujúceho informovať o odstúpení od zmluvy.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny obchodných podmienok. Tieto zmeny sa
  nevzťahujú na objednávky dokončené pred účinnosťou príslušných zmien. Zmeny
  obchodných podmienok sú účinné ich zverejnením na webovej stránke.